U Zavičajnoj zbirci knjižnice u Supetru čuvaju se tri knjige bratovština  iz Sutivana. Prva je bratovština u Sutivanu osnovana oko 1579. godine.

Andre Jutronić:
Tri knjige bratovština u Sutivanu do 1798.godine

Do godine 1798. postojalo je u Sutivanu na Braču šest laičkih bratovština: Gospa od Uzašća, Presvetog sakramenta, Ružarija, Sv.Roka, Gospe od Karmena i Sv.Antuna. Svih šest bratovština nosila su imena svoga svetačkog zaštitnika. Prva se bratovština osnovala oko 1594. godine.
U sačuvanim knjigama bratovština, koje su vođene na talijanskom jeziku bratovštine se nazivaju Scola, Scuola, Confraterna, Fraglia, Fraggia i Sfojta. Administracija se mijenjala svake godine za slijedeću godinu.
Bratovštine su imala svoju kuću u kojoj su se bratimi sastajali. Imali su i svoje grobnice i svi su bili jednakopravni.
Bratovštine koje su imale obradivog zemljišta imaju u obračunima stavke o obrađivanju i prinosu; glavni je prihod bio od vina. Zanimljivo je još i kretanje cijena nadnica. Plaće za muškarce su bile više, a za žene niže. Također i cijene za razne potrepštine, za hranu težacima i bratimima.
O našim sutivanskim bratovštinama iz mletačkih vremena imamo spomena i u nekim vizitacijama biskupa i drugih vizitatora. U vizitaciji veroneskog biskupa Augustina Valierija od 1579. godine nije spomenuta ni jedna bratovština u Sutivanu.
Kad je 1633. Sutivan pohodio generalni vikar Ivan Ivanišević doznao je od župnika Ivana Pavića da u selu postoje dvije bratovštine.